27. 09. 2023
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Новости

Верховна Рада України; Закон вiд 01.07.2010 № 2394-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сир

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
gerbdoc
З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, а також осіб з їх числаВерховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Житловому кодексі Української РСР ( 5464-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 p., додаток до N 28, ст. 573):

1) статтю 39 доповнити частиною другою такого змісту:

"Діти-сироти та  діти,  позбавлені  батьківського піклування, які  досягли  16  років,  а  також  особи  з  їх  числа   беруться відповідними  органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  за місцем їх  походження або  проживання  до  влаштування  в  сім'ї  громадян,  заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

2) абзаци п'ятий і шостий частини першої статті  46  замінити трьома абзацами такого змісту:

"дітям-сиротам та     дітям,     позбавленим    батьківського піклування,  після завершення терміну перебування у сім'ї  опікуна чи  піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому  будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

громадянам, незаконно  засудженим і згодом реабілітованим,  у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

дітям-інвалідам з числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях,  дитячих будинках сімейного типу,  державних або інших  соціальних установах,  після досягнення повноліття,  у разі якщо  за  висновком  медико-соціальної  експертизи   вони   можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".

У зв'язку  з  цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

3) у частині третій статті 71:

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

"3) влаштування  дитини  (дітей)  на  виховання  до  родичів, опікуна  чи  піклувальника,  у  прийомну  сім'ю,  дитячий  будинок сімейного типу,  заклад  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  - протягом усього часу їх перебування у родичів,  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї,  дитячому будинку   сімейного   типу,  закладі  для  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) виїзду у  зв'язку  з  виконанням  обов'язків  опікуна  чи піклувальника,  наданням батькам-вихователям житлового будинку або багатокімнатної квартири для створення дитячого будинку  сімейного типу - протягом усього часу виконання таких обов'язків".

2. Статтю   33   Закону   України   "Про   основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ),  (Відомості Верховної Ради  УРСР,  1991  p.,  N 21,  ст.  252;  Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 45, ст. 406) викласти в такій редакції:

"Стаття 33. Діти-інваліди з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття мають право на позачергове одержання житла і матеріальну допомогу на його упорядження у разі, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".

3. У  Законі  України  "Про  охорону  дитинства"  ( 2402-14 ) (Відомості Верховної  Ради  України,  2001  p.,  N  30,  ст.  142; 2003 р.,  N 10-11,  ст.  86;  2004 р.,  N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 11, ст. 202, NN 17-19, ст. 267):

1) у статті 25:

частину третю  доповнити  реченням  такого  змісту:  "Порядок збереження  і  передачі в оренду жилого приміщення та іншого майна дитини затверджується Кабінетом Міністрів України";

частину четверту викласти в такій редакції:

"Держава забезпечує  дітям-сиротам  та   дітям,   позбавленим батьківського  піклування,  а  також  особам  з  їх числа,  які до передачі під опіку чи піклування,  влаштування  в  дитячі  будинки
сімейного типу,  прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  мали впорядковане житло, що зберігалося  за ними,  вселення їх у ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилося в цих приміщеннях на день передачі дітей під опіку чи піклування,  влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї,  заклади для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування";

після частини   четвертої  доповнити  новою  частиною  такого змісту:

"Діти-сироти та діти,  позбавлені  батьківського  піклування, які  до  передачі  під  опіку чи піклування,  влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, заклади для дітей-сиріт та
дітей,    позбавлених    батьківського    піклування,    не   мали впорядкованого  житла  або  вселення   яких   у   приміщення,   що зберігалося   за   ними,  неможливе  внаслідок  його  знищення  чи пошкодження  або  з  інших  поважних  причин,  що   унеможливлюють проживання там цих дітей, забезпечуються позачергово впорядкованим житлом за місцем їх походження або  проживання  до  влаштування  в сім'ї   громадян,  відповідні  заклади  в  порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини  п'яту  -  сьому  вважати  відповідно частинами шостою - восьмою;

2) частину сьому статті 26 викласти в такій редакції:

"Діти-інваліди з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях,  дитячих будинках сімейного типу,  державних або комунальних  дитячих   закладах,   після   досягнення   повноліття забезпечуються  житлом у порядку,  встановленому статтею 33 Закону України "Про основи соціальної захищеності  інвалідів  в  Україні" ( 875-12 ).

4. У  Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та   дітей,   позбавлених батьківського  піклування"  (  2342-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., N 6, ст. 147; 2006 р., N 49, ст. 484):

1) частини першу і другу статті 32 викласти в такій редакції:

"За дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьківського піклування,  а  також  особами  з  їх  числа зберігається право на житло,  в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення
опіки,  піклування,  влаштування в прийомні сім'ї,  дитячі будинки сімейного типу,  заклади для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених батьківського   піклування,  у  порядку,  встановленому  Кабінетом Міністрів України.

Місцеві державні     адміністрації,     органи      місцевого самоврядування   за   місцем   знаходження   житла   дітей  несуть відповідальність за збереження зазначеного у частині  першій  цієї статті житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського  піклування,  а  також  особам  з  їх  числа   після завершення  терміну  перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї,  дитячому будинку  сімейного  типу,  закладі  для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

2) статтю  33  доповнити  новими  частинами  першою  і другою такого змісту:

"Діти-сироти та діти,  позбавлені  батьківського  піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний  квартирний
облік  за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування в прийомні сім'ї,  дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених
батьківського піклування,  за  заявою  опікуна  чи  піклувальника, прийомних батьків,  батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина,  або органу опіки та піклування. Після досягнення 18  років  такі  діти  протягом  місяця  забезпечуються соціальним житлом до надання  їм  благоустроєного  житлового  приміщення  для постійного проживання.

Перебування дітей-сиріт  та дітей,  позбавлених батьківського піклування,  які досягли  16  років,  на  соціальному  квартирному обліку  не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб,  які  потребують  поліпшення житлових умов,  чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових  кредитів  на  будівництво  і   придбання   житла)   за державними  житловими  програмами  для окремих категорій громадян, визначених законодавством".

У зв'язку з цим частини  першу  -  третю  вважати  відповідно частинами третьою - п'ятою.

5. У   Законі   України   "Про   житловий   фонд  соціального призначення" (  3334-15  )  (Відомості  Верховної  Ради   України, 2006 p., N 19-20, ст. 159):

1) частину  першу  статті 10 після слова "громадян" доповнити словами "(для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  які  досягли  16 років,  осіб із числа дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського   піклування,   -   за   місцем походження  або  проживання  дітей такої категорії до встановлення опіки,  піклування,  влаштування в прийомні сім'ї,  дитячі будинки
сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського піклування)";

2) частину другу статті 13 доповнити  абзацом  третім  такого змісту:

"Взяття на  соціальний квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування,  які  досягли  16   років, здійснюється   за   заявою   піклувальника,   прийомних   батьків,
батьківвихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу  опіки та піклування,  а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони  та  інші  нормативно-правові  акти,  прийняті   до набрання чинності цим Законом,  діють у частині,  що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів  України  у  тримісячний  строк  з  дня набрання  чинності  цим  Законом  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 1 липня 2010 року
N 2394-VI

Джерело: Верховна Рада України


Newer news items:
Older news items:

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< липня 2010 >
П В С Ч П С Н
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 31