27. 09. 2023
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Новости

Проект. "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підп

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Верховна Рада України постановляє:

 

І. Внести до Податкового кодексу України (Голос України від 04.12.2010 - № 229, № 229-230) такі зміни:

 

1. Перше речення підпункту 16.1.5 статті 16 доповнити словами "крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування".

 

2. Абзац перший пункту 44.1 статті 44 після слів "платники податків" доповнити словами "(крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування)".

 

3. У абзаці другому пункту 45.1 статті 45 слова "місце її проживання" замінити словами "місце здійснення нею підприємницької діяльності".

 

4. Пункт 85.4 статті 85 після слів "у платників податків" доповнити словами "(крім фізичних осіб-підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування)".

 

5. Пункт 139.1.12. статті 139 викласти у такій редакції:

"139.1.12. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) у фізичної особи - платника єдиного податку, яка віднесена до 3 або 5 категорії відповідно до Глави 1 Розділу XIV цього Кодексу, що підтверджується свідоцтвом про сплату єдиного податку)".

 

6. Статтю 182 доповнити пунктом 182.2 такого змісту:

"182.2. Особа, яка є платником єдиного податку, має право добровільно за власною заявою зареєструватися як платник податку. При цьому вимоги пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу та пункту 182.1 цієї статті не застосовуються".

 

7. У статті 183:

пункт 183.4 виключити;

у пункті 183.5 слова та цифри "та 183.4" виключити.

 

8. Розділ XIV. Спеціальні податкові режими доповнити Главою 1 такого змісту:

"ГЛАВА 1

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Стаття 291. Платники податку

291.1. Платниками податку з урахуванням пункту 291.2 цієї статті є:

291.1.1 фізичні особи - підприємці, які відповідають сукупності критеріїв, визначених для однієї із таких категорій (далі у цій главі - фізичні особи):

1 категорія: фізичні особи, що здійснюють діяльність без найманих працівників але мають право використовувати працю членів сім'ї (дружина, чоловік, діти, батьки) без оформлення трудових відносин не більше 7 календарних днів на місяць, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 300 000 грн.;

2 категорія: фізичні особи, у трудових відносинах з якими, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше ніж 10 осіб одночасно, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 500 000 грн.;

3 категорія: фізичні особи, кількість найманих працівників для яких не обмежується, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 3 000 000 грн.;

4 категорія: фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжинірингу, інформатизації, рекламну діяльність, являються страховими агентами, без найманих працівників, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 200 000 грн. Витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи, що віднесена до 4 категорії не включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до Розділу III цього Кодексу;

5 категорія: фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та аудиту, консалтингу, маркетингу, інжинірингу, інформатизації, рекламну діяльність, являються страховими агентами, без найманих працівників, та у яких граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 200 000 грн. Витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи, що віднесена до 5 категорії включаються до складу витрат, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств відповідно до Розділу III цього Кодексу;

291.1.2 юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний (фінансовий) рік не перевищує 50 осіб і граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 10 000 000 грн. (далі – юридичні особи).

291.2. Спрощена система оподаткування не поширюється на:

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері фінансового посередництва (крім страхових агентів), банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом;

суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам і засновникам зазначених суб’єктів та які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків (крім суб’єктів господарювання, які надають житлово-комунальні послуги);

реєстраторів цінних паперів;

представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти;

суб’єктів господарювання, які є виробниками підакцизних товарів, провадять господарську діяльність, пов’язану з експортом та імпортом підакцизних товарів, оптовим продажем підакцизних товарів та роздрібним продажем підакцизних пально-мастильних матеріалів (крім оптового та роздрібного продажу пально-мастильних матеріалів (в ємностях до 20 літрів) та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива);

суб’єктів господарювання, які провадять спільну діяльність;

суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення;

суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері телерадіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення";

суб’єктів господарювання, які провадять допоміжну діяльність у сфері державного управління;

суб’єктів господарювання, які здійснюють видобуток та реалізацію корисних копалин;

суб’єктів господарювання - юридичних осіб, які надають в оренду земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у їх власності, загальною площею більше 0,2 га;

суб’єктів господарювання - фізичних осіб - підприємців, які надають в оренду житлові приміщення загальною площею, що перевищує 100 кв. метрів та нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, сумарна орендована площа яких перевищує 300 кв. метрів.

291.3. Платники податку здійснюють розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги у готівковій та (або) безготівковій формі.

291.4. Платники єдиного податку - фізичні особи мають право не застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій.

291.5. Платники єдиного податку мають право провадити господарську діяльність, пов’язану з експортом та імпортом товарів, з урахуванням обмежень, передбачених у пункті 291.2. цієї статті.

 

Стаття 292. Об'єкт оподаткування

292.1. Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

292.2. До складу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не включаються:

суми коштів, отриманих платником єдиного податку при здійсненні внутрішніх розрахунків між структурними підрозділами платника податку;

суми кредитів, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від державних фондів соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів;

суми коштів (зокрема аванс, передоплата), які повертаються покупцеві у зв’язку з поверненням ним товару або розірванням договору (у розмірі, який не перевищує суми, сплаченої за товар);

суми коштів, отриманих платником єдиного податку як відшкодування за попередні (звітні) роки за рішенням суду;

суми коштів, отримані платником єдиного податку за продаж іноземної валюти, яка облікована відповідно до пункту 293.2. статті 293 цього Кодексу;

суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), які реалізовані в період перебування платником податку на загальній системі оподаткування та вартість яких була включена до валового доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи (крім випадків реалізації таких товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів);

суми податку на додану вартість, отримані в ціні товарів (робіт, послуг), відвантажених (виконаних, наданих) платником податку в період його перебування на загальній системі оподаткування (крім випадків постачання таких товарів (робіт, послуг) за рахунок бюджетних коштів);

суми коштів та вартість майна, що внесені засновниками або учасниками платника податку до статутного фонду такого платника;

суми коштів з надмірно сплачених податків, зборів (обов’язкових платежів), що повертаються платнику податку з бюджетів або державних цільових фондів.

292.3. У разі надання послуг, виконання робіт за договором комісії (договором доручення, договором транспортного експедирування, агентським договором) виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума винагороди комісіонера (повіреного, агента).

292.4. У разі здійснення операцій з продажу основних фондів виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких фондів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на момент продажу.

292.5. Суми податків і зборів (обов’язкових платежів), отриманих (нарахованих) платником податку під час здійснення ним функцій податкового агента, не вважаються виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 

Стаття 293. База оподаткування

293.1. Базою обкладення податком є виражена у гривнях виручка платника податку, визначена згідно з пунктами 292.2 - 292.6 статті 292 цього кодексу.

293.2. Дохід, виражений в іноземній валюті, обліковується у гривні за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання таких доходів.

293.3. Дохід у вигляді безоплатно отриманих товарів, робіт, послуг визначається за звичайними цінами у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

Стаття 294. Ставка єдиного податку

294.1. Ставка єдиного податку для фізичних осіб встановлюється щороку сільськими, селищними та міськими радами за місцем державної реєстрації фізичної особи для різних видів господарської діяльності, крім фізичних осіб, які віднесені до 3 категорії, ставка єдиного податку для яких визначається цим Кодексом.

294.1.1. За календарний місяць ставка єдиного податку встановлюється:

294.1.1.1. для 1 категорії: від 20 до 50 грн. на місяць;

294.1.1.2. для 2 категорії:

від 50 до 100 грн. на місяць за умови, що граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 000 грн.;

від 100 до 200 грн. на місяць за умови, що граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить понад 500 000 грн., але не більш як 1 000 000 грн.;

від 200 до 300 грн. на місяць за умови, що граничний обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить понад 1 000 000 грн., але не більш як 1 500 000 грн.;

294.1.1.3. для 3 категорії: 3 відсотки обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), але не менше 200 грн. на місяць;

294.1.1.4. для 4 категорії: від 20 до 100 грн. на місяць;

294.1.1.5. для 5 категорії: від 200 до 500 грн. на місяць.

294.2. Встановлені ставки єдиного податку для фізичних осіб підлягають оприлюдненню в місцевих друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті відповідної ради до 15 серпня року, що передує наступному бюджетному року, і є незмінними протягом наступного бюджетного року.

Якщо розміри нових ставок єдиного податку не оприлюднені у строк, встановлений цим Законом, то діють ставки єдиного податку, встановлені у попередньому періоді.

294.3. У разі коли для певного виду господарської діяльності сільською, селищною, міською радою не встановлено ставку єдиного податку, до моменту її встановлення платник єдиного податку сплачує податок у розмірі 20 грн. до прийняття відповідного рішення радою.

294.4. Фізичні особи, які провадять кілька видів господарської діяльності, для яких установлено різні ставки податку, отримують одне свідоцтво платника податку i сплачують податок за більшою ставкою.

294.5. Ставка єдиного податку для юридичних осіб.

294.5.1. При граничному обсязі виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) до 5 000 000 грн. ставка податку становить:

3 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість;

5 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

294.5.2. При досягненні граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) понад 5 000 000, але не більш як 10 000 000 грн., виручка, що перевищує 5 000 000 грн. оподатковується за ставкою:

5 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі сплати податку на додану вартість;

7 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

294.6. Юридична особа, яка перейшла на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну із ставок єдиного податку, визначену у пункті 294.5.1 цієї статті.

 

Стаття 295. Податковий (звітний) період

295.1. Податковим (звітним) періодом для платника єдиного податку, крім фізичних осіб, що віднесені до 1 категорії, є календарний квартал.

Податковим (звітним) періодом для фізичних осіб, що віднесені до 1 категорії, є календарний рік.

295.2. Для суб’єктів малого підприємництва, які перейшли на сплату податків за спрощеною системою оподаткування із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період починається з першого календарного дня першого місяця податкового (звітного) періоду, що настає за місяцем, в якому такому суб’єкту видано свідоцтво платника єдиного податку (далі - свідоцтво), і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

295.3. Для новостворених суб’єктів малого підприємництва перший податковий (звітний) період починається з дати видачі свідоцтва платника єдиного податку.

295.4. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається місяць, у якому державному реєстратору подано відповідні документи для проведення державної реєстрації припинення господарської діяльності.

 

Стаття 296. Порядок сплати єдиного податку

296.1. Юридичні та фізичні особи сплачують єдиний податок щомісяця не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним місяцем, на окремий рахунок у територіальному органі Державного казначейства України.

Датою сплати податку вважається дата прийняття банком платіжного документу до виконання.

296.2. Сума сплаченого єдиного податку є узгодженою, остаточною і не включається до перерахунку загальних податкових зобов’язань фізичної особи - платника єдиного податку. При цьому сума доходу, отримана в результаті провадження господарської діяльності, не включається до складу його загального оподатковуваного доходу за результатами звітного року.

296.3. Платники єдиного податку - юридичні особи ведуть відповідно до законодавства податковий облік за тими податками, платниками яких вони є згідно з цим Кодексом.

296.4. Територіальний орган Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів перераховує суми єдиного податку до місцевого бюджету.

296.5. Платники єдиного податку – фізичні особи, крім тих, що використовують працю найманих працівників, мають право на термін до 30 календарних днів протягом одного календарного (звітного) року призупинити свою господарську діяльність. На час такого зупинення господарська діяльності не провадиться, єдиний податок не нараховується та не сплачується до бюджету за відповідний звітний період (місяць).

Для призупинення господарської діяльності такий платник єдиного податку повинен подати заяву до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації.

 

Стаття 297. Ведення обліку і складення звітності платниками податку

297.1. Фізичні особи ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного відображення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у разі здійснення фінансових операцій, крім фізичних осіб, що віднесені до 1 категорії, які звільняються від обов'язку ведення обліку доходів.

297.2. Форма книги обліку доходів встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва, та містить лише такі графи:

а) № запису;

б) період обліку (день, квартал, рік);

в) сума виручки (доходу) (грн.).

297.3. Юридичні особи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність у встановленому законодавством порядку.

297.4. Платник єдиного податку не звільняється від ведення податкового обліку, пов’язаного із сплатою інших податків і зборів (обов’язкових платежів), платником яких він є згідно із законодавством, складання і подання звітності за ними.

297.5. Юридичні особи та фізичні особи, крім фізичних осіб, що віднесені до 1 категорії, за результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду подають до органу державної податкової служби звіт про сплату єдиного податку у строк, встановлений для квартального податкового (звітного) періоду.

Фізичні особи, що віднесені до 1 категорії, за результатами господарської діяльності протягом податкового (звітного) періоду подають до органу державної податкової служби звіт про сплату єдиного податку, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

297.6. Форма звіту про сплату єдиного податку затверджується центральним органом державної податкової служби за погодженням із центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

297.7. Фізичні особи не ведуть облік витрат своєї господарської діяльності.

 

Стаття 298. Особливості сплати платниками єдиного податку окремих податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших платежів

298.1. Суб’єкт малого підприємництва, який є платником єдиного податку, не сплачує такі види податків і зборів (обов’язкових платежів) та інші платежі:

податок на прибуток підприємств;

податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - підприємців);

податок на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які за своїм добровільним рішенням зареєструвалися як платники податку на додану вартість, та юридичними особами, які обрали ставку оподаткування у розмірі 3 відсотки суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (5 відсотків при досягненні граничного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) понад 5 000 000 грн.);

земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

плата за користування надрами;

збір за спеціальне використання води;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

адміністративно-господарські санкції до Фонду соціального захисту інвалідів.

298.2. Податки і збори (обов’язкові платежі), не зазначені у пункті 298.1. цієї статті, сплачуються платником єдиного податку в порядку і розмірах, установлених законодавством.

 

Стаття 299. Порядок видачі свідоцтва та переходу на спрощену систему оподаткування та обліку

299.1. Суб’єкти малого підприємництва, які відповідають вимогам, визначеним цією Главою, добровільно обирають спрощену систему оподаткування або загальну систему оподаткування.

299.2. Рішення про перехід до сплати податків за спрощеною системою оподаткування може бути прийняте суб’єктом малого підприємництва один раз протягом календарного року шляхом подання відповідної заяви до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного календарного місяця.

Перехід здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було подано заяву.

Юридична особа у поданій заяві зазначає обрану нею ставку єдиного податку, фізична особа зазначає до якої категорії платників, визначених цією Главою, вона буде відноситися, а також види діяльності, які планує провадити.

299.3. Орган державної податкової служби зобов’язаний видати протягом 10 робочих днів з дня подання суб’єктом малого підприємництва заяви про обрання спрощеної системи оподаткування свідоцтво або надати письмову мотивовану на підставі цієї Глави відмову, яка може бути оскаржена таким суб’єктом у судовому порядку.

Свідоцтво видається особисто фізичній особі або уповноваженій суб’єктом господарювання особі.

299.4. Свідоцтво діє на всій території України.

299.5. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг (недоїмку), які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку після погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу (недоїмки).

299.6. Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково (зя правом подальшого внесення змін) на весь період діяльності суб’єкта малого підприємництва за спрощеною системою оподаткування. У разі втрати або зіпсування свідоцтва за письмовою заявою платника єдиного податку видається дублікат свідоцтва в порядку, установленому цим Законом для видачі свідоцтва.

299.7. Форма свідоцтва визначається центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

299.8. Фізичною особою один раз протягом календарного року може бути прийнято рішення про перехід з однієї категорії до іншої шляхом подання відповідної заяви до органу державної податкової служби за місцем її державної реєстрації. Заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного календарного місяця. У такому разі орган державної податкової служби зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня подання заяви внести відповідні зміни до свідоцтва.

Перехід фізичної особи з однієї категорії до іншої здійснюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було подано заяву.

299.9. Перехід фізичної особи, що сплачує єдиний податок, з одного виду діяльності на інший або доповнення видів діяльності здійснюється за письмовою заявою платника єдиного податку до органу державної податкової служби за місцем його державної реєстрації до початку нового календарного місяця, з внесенням змін чи доповнень у свідоцтво платника єдиного податку. Органу державної податкової служби забороняється вимагати будь-які інші документи, крім заяви платника єдиного податку, для внесення змін чи доповнень у свідоцтво платника єдиного податку.

299.10. Якщо платник єдиного податку - фізична особа, яка провадить підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, для кожної особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах, орган державної податкової служби видає такому платникові податку довідку про трудові відносини фізичної особи з платником податку (далі - довідка). Довідка видається на безоплатній основі протягом п’яти робочих днів із дня звернення.

Копія свідоцтва та довідка повинні зберігатися на робочому місці найманого працівника, свідоцтво - на робочому місці платника податку, а оригінал пред’являтися працівникам відповідних контролюючих органів.

Свідоцтво та довідка, видані платникові податку, не можуть бути передані іншим особам, крім тих, що зазначені у свідоцтві та довідці.

Форма та порядок видачі довідки встановлюються центральним органом державної податкової служби за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері підприємництва.

 

Стаття 300. Відповідальність платників єдиного податку

300.1. Платник єдиного податку несе відповідальність згідно із законодавством за правильність нарахування, своєчасність подання звіту та сплати податків, платником яких він є відповідно до законів.

300.2. У разі перевищення дозволеного обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), або в разі провадження діяльності, зазначеної у пункті 291.2. статті 291 цього Кодексу, дохід, отриманий платником єдиного податку в результаті перевищення або здійснення такої діяльності, оподатковується за ставкою:

для фізичних осіб – 6 відсотків від отриманої в результаті вказаних порушень виручки до кінця календарного року, у якому відбулися перевищення (порушення).

для юридичних осіб – подвійний розмір ставки до кінця календарного року, у якому відбулися перевищення (порушення).

300.3. Сплата донарахованих коштів надає право фізичній або юридичній особі залишатися на спрощеній системі оподаткування".

 

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити розробку нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

 

 


Newer news items:
Older news items:

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< квітня 2011 >
П В С Ч П С Н
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30