27. 09. 2023
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Новости

Указ Президента України № 636/2011. Про Положення про Державну службу молоді та спорту України

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Указ Президента України № 636/2011

Про Положення про Державну службу молоді та спорту України

1.  Затвердити Положення про Державну службу молоді та спорту України (додається).

2.  Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 серпня 2005 року № 1176 "Про Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту".

3.   Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

31 травня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України   від

31 травня 2011 року №636/2011

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Державну службу молоді та спорту України

1.   Державна служба молоді та спорту України (Держмолодьспорт України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого  спрямовується  і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Міністр) та який входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту.

2.   Держмолодьспорт України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України, Міністра.

3. Основними завданнями Держмолодьспорту України є:

реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури та спорту;

внесення на розгляд Міністра пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.

4. Держмолодьспорт України відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх  Міністрові;

2) подає Міністрові пропозиції щодо:

загальнодержавних цільових програм стосовно молоді, розвитку фізичної культури і спорту, адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

формування цільових програм з питань розвитку фізичної культури і спорту;

3) виконує затверджені цільові програми з питань розвитку фізичної культури і спорту, координує діяльність щодо виконання програм розвитку;

4) розробляє проекти прогнозних і програмних документів з питань, що належать до її компетенції;

5) забезпечує проведення профілактичних заходів з питань пропаганди та формування здорового способу життя молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб;

6) бере участь у підготовці міжнародних договорів України з питань, що належать до її компетенції, забезпечує додержання і виконання зобов'язань України за такими договорами;

7) вживає разом із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл (комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи, дитячо-юнацькі спортивні школи з різних видів спорту, дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів, спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву, спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи для інвалідів паралімпійського резерву), шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, спеціалізованих  навчальних  закладів  спортивного профілю, забезпечує в межах своїх повноважень контроль за їх діяльністю, присвоює в установленому порядку дитячо-юнацьким спортивним школам вищу категорію та надає статус спеціалізованої;

8) надає в установленому порядку державну підтримку дитячим, молодіжним та іншим громадським організаціям, у тому числі фізкультурно-спортивної спрямованості, залучає їх до виконання державних програм і здійснення заходів, пов’язаних із розвитком освіти, науки, молоді, фізичної культури та спорту;

9) сприяє в установленому порядку працевлаштуванню різних категорій молоді;

10) забезпечує розвиток видів спорту та фізичного виховання різних груп населення;

11) координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів, спорту ветеранів;

12) сприяє:

проведенню Національним комітетом спорту інвалідів України фізкультурно-реабілітаційної та спортивної роботи, надає організаційну  допомогу щодо розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, паралімпійського та дефлімпійського руху, підготовки і участі національних збірних команд у Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і зміцнення матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту інвалідів, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

розвитку різних форм фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення, забезпечує в межах своїх повноважень діяльність центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";

забезпеченню національними федераціями з видів спорту та фізкультурно-спортивними товариствами розвитку олімпійських,  паралімпійських, дефлімпійських і неолімпійських видів спорту, поліпшенню їх матеріально-технічної  бази,  надає іншу підтримку;

розвитку матеріально-технічної бази Національного олімпійського комітету України, надає йому фінансову, організаційну допомогу у забезпеченні участі членів збірних команд в Олімпійських іграх, сприяє в установленні міжнародних зв'язків;

діяльності Спортивного комітету України щодо розвитку неолімпійських видів спорту, надає йому фінансову та організаційну допомогу з підготовки і участі національних збірних команд у Всесвітніх та Європейських іграх з неолімпійських видів спорту, інших міжнародних спортивних змаганнях;

13) організовує підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту;

14) розробляє порядок:

атестації спортивних тренерів і спортивних суддів;

визнання видів спорту в Україні;

15) розробляє та погоджує з Міністерством освіти і науки, молоді та  спорту України Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів України, контролює його виконання;

16) делегує в установленому порядку всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам  повноваження  щодо  виконання державних  завдань, програм розвитку фізичної культури і спорту, організації та проведення відповідних спортивних заходів  згідно з укладеними договорами;

17) надає або відмовляє в наданні спортивній федерації статусу національної;

18) веде реєстр визнаних в Україні видів спорту;

19) здійснює заходи з нагородження переможців змагань, працівників у сфері фізичної культури і спорту, вносить пропозиції щодо відзначення їх державними нагородами;

20) подає Міністрові пропозиції щодо переліку центрів (баз) олімпійської та паралімпійської підготовки спортсменів, здійснює контроль за їх діяльністю;

21) здійснює заходи з формування та утримання в установленому порядку штатних команд національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту і штатної збірної команди України серед спортсменів-інвалідів, здійснює на конкурсній основі добір тренерських кадрів таких команд;

22) розробляє положення про національні збірні команди України, здійснює контроль за підготовкою та участю членів національних збірних команд України у спортивних змаганнях і навчально-тренувальних зборах;

23) проводить офіційні всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи (чемпіонати, кубки, турніри, інші змагання, передбачені Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України), встановлює вимоги до змісту положення та/або регламенту змагань з урахуванням рекомендацій міжнародних спортивних організацій;

24) здійснює контроль за технічним станом та ефективним використанням спортивних споруд, центрів (баз) олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, додержанням екологічних вимог під час їх використання, норм та правил безпеки на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держмолодьспорту України;

25) розробляє та впроваджує в межах своїх повноважень сучасні інформаційно-комунікаційні технології, забезпечує оперативне оприлюднення, в тому числі через засоби масової інформації і на власному веб-сайті, інформації про діяльність Держмолодьспорту України;

26) організовує в установленому порядку виставкову та видавничу діяльність, семінари, конференції, конгреси тощо з питань, що належать до компетенції Держмолодьспорту України;

27) здійснює в межах компетенції управління об'єктами державної власності;

28) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

5. Держмолодьспорт України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Держмолодьспорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює в установленому порядку добір кадрів в апарат Держмолодьспорту України, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери її управління, формує в установленому порядку кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держмолодьспорту України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;

4) організовує розгляд звернень громадян із питань, пов’язаних із діяльністю Держмолодьспорту України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

5) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Держмолодьспорту України;

6) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань із мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

7) організовує в установленому порядку ведення діловодства та архіву в апараті Держмолодьспорту України.

6. Держмолодьспорт України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1)   залучати (за їх згодою) до виконання окремих робіт, вивчення окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2)   одержувати пов'язану з виконанням покладених на неї завдань інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3)   скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

4)   користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Держмолодьспорт України у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами та організаціями.

8. Держмолодьспорт України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доручень Міністра видає накази  організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою Держмолодьспорту України.

Держмолодьспорт України видає в разі потреби разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

9. Держмолодьспорт України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій   Міністра, та звільняє з посади Президент України.

10. Голова Держмолодьспорту України:

1) очолює Держмолодьспорт України, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Держмолодьспорт України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;

2)       вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту та розроблені Держмолодьспортом України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України;

3)      вносить на розгляд Міністра розроблені Держмолодьспортом України проекти нормативно-правових актів Міністерства з питань, що належать до сфери діяльності Держмолодьспорту України;

4)      забезпечує виконання Держмолодьспортом України Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доручень Міністра;

5)   затверджує за погодженням із Міністром схвалені на засіданні її колегії річний план роботи Держмолодьспорту України, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань;

6)   звітує перед Міністром про виконання річного плану роботи Держмолодьспорту України та покладених на неї завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Держмолодьспорту України, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

7) вносить на розгляд Міністра пропозиції щодо кандидатур на посади своїх заступників;

8) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;

9) затверджує положення про структурні підрозділи апарату Держмолодьспорту України;

10) вносить Міністрові пропозиції щодо граничної чисельності державних службовців і працівників апарату Держмолодьспорту України;

11) забезпечує взаємодію Держмолодьспорту України із визначеним Міністром структурним підрозділом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

12)  забезпечує додержання встановленого Міністром порядку обміну інформацією між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та Держмолодьспортом України і вчасність її подання;

13)  призначає на посади та звільняє з посад за погодженням із Міністром керівників і заступників керівників структурних підрозділів апарату Держмолодьспорту України, призначає на посади та звільняє з посад інших державних службовців і працівників апарату Держмолодьспорту України;

14) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам апарату Держмолодьспорту України відповідних рангів державних службовців, їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

15) вносить Міністрові в установленому законодавством порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Держмолодьспорту України;

16) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Голова Держмолодьспорту України має двох заступників, у тому числі одного першого.

Першого заступника, заступника Голови Держмолодьспорту України призначає на посади Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Держмолодьспорту України, погоджених із Міністром.

Першого заступника, заступника Голови Держмолодьспорту України звільняє з посад Президент України.

12.                Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держмолодьспорту України, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Держмолодьспорті України утворюється колегія у складі Голови Держмолодьспорту України (голова колегії), першого заступника та заступника Голови Держмолодьспорту України за посадами, визначених посадових осіб Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. У разі потреби до складу колегії Держмолодьспорту України можуть входити керівники структурних підрозділів Держмолодьспорту України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держмолодьспорту України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держмолодьспорті України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Держмолодьспорту України.

13. Гранична чисельність державних службовців та працівників Держмолодьспорт України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Держмолодьспорту України затверджується Головою Держмолодьспорту України за погодженням із Міністром.

Штатний розпис, кошторис Держмолодьспорту України затверджуються Головою Держмолодьспорту України за погодженням із Міністерством фінансів України.

Держмолодьспорт України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


Newer news items:
Older news items:

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< червня 2011 >
П В С Ч П С Н
    2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30